Деан Господинов

Защитен дисертационен труд на тема "Здравно-профилактични функции на физическото възпитание в началното училище" (Същност и реализация) в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.н. Кирил Костов.