Димитрия Узунова

Защитен дисертационен труд на тема "Влияние на културата в туризма" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.