Екатерина Деливерска

Защитен дисертационен труд на тема "Компетенции и профил на спортния аниматор" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Стоян Иванов.