Емилия Дончева

Защитен дисертационен труд на тема "Недействителност на действия и сделки на длъжника с масата на несъстоятелността" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д.ю,н. Методи Марков.