Филип Петров

Защитен дисертационен труд на тема "Организационен модел за приложение на интерактивни методи в обучението по алгебра" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научни ръководители: проф. д-р Илия Гюдженов и доц. д-р Даниела Дурева-Тупарова.