Гергана Гозанска

Защитен дисертационен труд на тема "Международноправен статус на детето, специфични проблеми, свързани с правния статус на детето" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Божана Неделчева.