Юсуф Юсуф

Защитен дисертационен труд на тема "Духовни ценности в творчеството на д-р Иван Селимински" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Димитър Цацов.