Ивайло Василев

Защитен дисертационен труд на тема "Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: гл. ас. д-р Стоян Стойков.