Изабела Стаматова

Защитен дисертационен труд на тема "Интерактивни проекции на играта-драматизация върху социално-личностната интелигентност на 5-6-годишните деца" в професионално направление 1.2. Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Маргарита Христова Колева.