Жана Пенчева-Маркова

Защитен дисертационен труд на тема "Православните храмове в Централна Стара планина през епохата на Възраждането" в професионално направление 2.2. История и археология, научен ръководител: доц. д-р Валентин Китанов.