Ленче Николовска

Защитен дисертационен труд на тема "Моделиране на фигурата с естетична физиотерапия и комплексна кинезитерапия" в професионално направление 1.2. Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Иван Топузов, д.м., д.п.н..