Любов Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Винен туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.