Магдалена Лобутова

Защитен дисертационен труд на тема "Формиране на изпълнителски умения при деца от 7 до 10 годишна възраст в извънучилищна дейност по музика" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …, научен ръководител: проф. д-р Николина Асенова Огненска.