Маргарит Русев

Защитен дисертационен труд на тема "Обучение по електронни музикални клавишни инструменти, за провеждане на певческата дейност в урока по музика" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Николина Огненска.