Маргарита Тодорова

Защитен дисертационен труд на тема "Изследване класове алгоритми за разпознаване на образи" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки , научни ръководители: Проф. д.н. Петър Георгиев Бойваленков и проф. д-р Нина Василева Синягина.