Мария Любенова

Защитен дисертационен труд на тема "Образователните медии – модел и модерна визия на институционалния PR" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.с.н. Валентина Миленкова.