Николай Патонов

Защитен дисертационен труд на тема "Финансова децентрализация и икономическо развитие в страните от Европейския съюз" в професионално направление 3.8 Икономика , научен ръководител: доц. д-р Десислава Стоилова.