Петко Петков

Защитен дисертационен труд на тема "Футболните агитки в България: екстремизъм, идентификация, принадлежност и разпознаване" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Жеко Кьосев.