Радослава Кралева

Защитен дисертационен труд на тема "Акустично-фонетично моделиране за разпознаване на детска реч на български език" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки , научни ръководители: доц. д-р Стефан Стефанов и доц. д-р Борислав Юруков.