Радостина Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Колективен трудов договор. Понятие, същност, сключване" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф.д-р Атанас Василев.