Ружена Кондева-Елчинова

Защитен дисертационен труд на тема "Разследване на престъпленията против горското стопанство" в професионално направление 3.6. Право, научен ръководител: доц. д-р Александър Билярски.