Славка Димитрова-Симеонова

Защитен дисертационен труд на тема "Понятието „длъжностно лице” в българското наказателно право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Момяна Гунева.