Стефан Кинов

Защитен дисертационен труд на тема "Извънурочната дейност в системата на физическото възпитание и спорт (идейна концепция, съдържание и форми на реализация)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Кирил Костов.