Стоян Танчев

Защитен дисертационен труд на тема "Международен сравнителен анализ на прогресивно и пропорционално подоходно облагане" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Чавдар Николов.