Светлана Александрова

Защитен дисертационен труд на тема "КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ В ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ. МЕЖДУ ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КУЛТУРАТА: ПОЛИТИКИ НА УЧАСТИЕ" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Татяна Никифорова Стоичкова.