Теодора Делисивкова

Защитен дисертационен труд на тема "Политика за развитие на Европейския съюз и участието на България" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Благой Видин.