Тоше Панов

Защитен дисертационен труд на тема "Трафикът на хора според законодателствата на Република България и Република Македония" в професионално направление 3.6. Право, научен ръководител: проф. д-р Румен Петров Владимиров.