Цветомира Саботинова

Защитен дисертационен труд на тема "Детсткият свят в клавирните цикли на Александър Текелиев и Йордан Гошев" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Мария Горанова.