Валентина Гоговска

Защитен дисертационен труд на тема "Задачите за десети клас в учебниците по математика в съвременното македонско училище (Формиране на математически умения)" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... , научен ръководител: проф. дн Иван Ганчев и проф. дн Сава Гроздев.