Ваня Вълкадинова

Защитен дисертационен труд на тема "Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Мария Славова.