Вера Велева

Защитен дисертационен труд на тема "Калибрация на данни от социологически изследвания" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Йордан Калчев.