Виталий Тодоров

Защитен дисертационен труд на тема "Адаптиране на националните програми по музика за детската градина и общообразователното училище в Република Молдова за деца и ученици с български произход" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Николина Огненска.