2015 година

 • Ани Атанасова

  Защитен дисертационен труд на тема "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Милена Филипова.

 • Златка Гергинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Референдумите като инструмент при международните договори на примера на държавите от ЕИП и Швейцария" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Марин.

 • Мария Хаджипетрова-Лачова

  Защитен дисертационен труд на тема "Политиката на Европейския съюз в Средиземноморския регион" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Габриела Белова.

 • Атанаска Чолакова

  Защитен дисертационен труд на тема "Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Валентин Канавров.

 • Деница Стефанова-Богданска

  Защитен дисертационен труд на тема "Особености в управлението на работната заплата в мебелната промишленост" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Георги П. Георгиев.

 • Светлин Абаджиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Фолклорно-митологични мотиви в пластичните изкуства на България-XІX-XX в." в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.и.н. Валентин Ангелов.

 • Мария Багашева-Колева

  Защитен дисертационен труд на тема "Деминутивни корелати в английски, руски и български език (начини на изразяване и честота на употреба)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: гл. ас. д-р Яна Чанкова.

 • Йоанна Андонова

  Защитен дисертационен труд на тема "Онтогенетична динамика на латерализацията на вниманието в училищна възраст: ефекти върху академичната успеваемост и интелигентността" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.

 • Сотириос Поурос

  Защитен дисертационен труд на тема "Цифрови системи и програмиране на FPGА реконфигурируеми платформи" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научни ръководители: доц. д-р инж. Валентин Панчев Христов и доц. д-р инж. Ангел Николаев Попов.

 • Миглена Михайлова-Паланска

  Защитен дисертационен труд на тема "Състав и динамика на туристическата терминология в българския и в чешкия език" в професионално направление 2.1 Филология, научни ръководители: доц. д-р Маринела Младенова и гл. ас. д-р Михаела Кузмова.

 • Владимира Стоименова

  Защитен дисертационен труд на тема "Престъпления с дискриминационни подбуди според българското наказателно право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров.

 • Татяна Христова

  Защитен дисертационен труд на тема "Културни процеси и тенденции през втората половина на ХХ век и влиянието им върху характеристиката на съвременното облекло" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Здравка Лисийска.

 • Станчо Павлов

  Защитен дисертационен труд на тема "Актуални проблеми на математическата теория на катастрофите – компютърна симулация" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: проф. д.н. Николай Петров и доц. д.н. Красимир Йорджев.

 • Стефан Гайдарски

  Защитен дисертационен труд на тема "Наказателноправна защита на трудовите права" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Румен Владимиров.

 • Вероника Стоилова

  Защитен дисертационен труд на тема "Доктрината за хуманитарната интервенция в съвременната политическа действителност" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Милан Миланов.

 • Кирил Кирилов

  Защитен дисертационен труд на тема "Българската православна църква – метаморфозите на религиозността" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Мария Серафимова.

 • Мариела Филипова

  Защитен дисертационен труд на тема "Кинезитерапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с венозна тромболиза" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Даниела Попова.

 • Наталия Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Роля на кинезитерапията за подобряване качеството на живот при пациенти с ревматоиден артрит”, в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Иван Топузов, д.н.

 • Виолета Николова

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвременни измерения на комуникациите" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д.с.н. Добринка Пейчева.

 • Ина Кочева

  Защитен дисертационен труд на тема "Ръчни декоративно-текстилни техники след 60-те години на ХХ век" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Здравка Лисийска.

 • Гергана Станоева

  Защитен дисертационен труд на тема "Междуличностни отношения на работното място в сферата на хуманитарни и технически професии" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.

 • Светослава Байракова

  Защитен дисертационен труд на тема "Професионални ценности и мотивация при студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Розина Попова.

 • Анна Чолакова

  Защитен дисертационен труд на тема "Припознаването" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Симеон тасев.

 • Анелия Далева

  Защитен дисертационен труд на тема "Социо-културни влияния на туризма върху местните общности" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научни ръководители: проф. д.н. Ангел Ангелов и доц. д-р Мария Станкова.

 • Сенем Конедарева

  Защитен дисертационен труд на тема "Евиденциалността в българския език – типологичен аспект" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева

 • Десислава Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Съдебното следствие в наказателния процес" в професионално направление 3.6 Право.

 • Биляна Карадакова

  Защитен дисертационен труд на тема "Девическите манастири в българските земи XVIII – началото на XX век " в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Валентин Китанов.

 • Александър Бойков

  Защитен дисертационен труд на тема "Публично-частното партньорство като метод за осигуряване на качествени публични услуги" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова.

 • Милен Малаков

  Защитен дисертационен труд на тема "Проблемът за определителния член в словенски език (в диахронен и синхронен аспект)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Маринела Младенова.

 • Мая Касева

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на алгоритмични умения на учениците от втори клас чрез информационни технологии" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Димитър Димитров.

 • Ардиан Дурмиши

  Защитен дисертационен труд на тема "Публичните финанси на Република Албания – от Западни Балкани до интеграция в Европейския съюз" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Десислава Стоилова.

 • Мария Калинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Инвестиционно кредитиране в туризма" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.

 • София Мирчова

  Защитен дисертационен труд на тема "Прогнозиране за нуждите на инфраструктурната политика в туризма" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.

 • Олга Костадинова

  Защитен дисертационен труд на тема "Изграждане на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.

 • Йовка Ванчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Взаимодействие на ситуационни и личностно-мотивационни фактори на конформно поведение при подрастващите от горна училищна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Стоил Мавродиев.

 • Иванка Въсенска

  Защитен дисертационен труд на тема "Управление привлекателността на туристическата дестинация" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.

 • Виктор Хаджикотев

  Защитен дисертационен труд на тема "Финансово осигуряване и отчетност на туристическата агенция" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Минко Велков.

 • Радослав Мавревски

  Защитен дисертационен труд на тема "Моделиране и оптимизация при медико-биологични изследвания" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: проф. д-р Петър Борисов Миланов и доц. д-р Георги Цотов Георгиев, д.м.

 • Йосиф Кочев

  Защитен дисертационен труд на тема "Политиката на Европейския съюз по проблемите на киберсигурността" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Стойко Стойков.

 • Виктория Калайджиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Иновации и конкурентоспособност в индустриалния сектор" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: проф. д-р Рая Мадгерова.

 • Мария Граматикова

  Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел на кинезитерапия при мекотъканни увреди на колянната става (след реконструкция на предна кръстна връзка)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф.д-р Иван Топузов, дм, дн.

 • Христо Николов

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие и оценяване на компетенциите на учениците в обучението по волейбол" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Николай Цанков.

 • Елица Чорбаджийска

  Защитен дисертационен труд на тема "Нови електрокатализатори за биоелектрохимично получаване на водород" в професионално направление 4.2 Химически науки, научни ръководители: проф. д-р Марио Митов, д.н. Йолина Хубенова.

 • Сергей Вучков

  Защитен дисертационен труд на тема "Политическо представителство и гражданско участие на мюсюлманското население от Западните Родопи (Гоцеделчевско) в периода 1944-1959 г." в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Кристина Попова.

 • Мариана Бачева

  Защитен дисертационен труд на тема "Стимулиране на когнитивно-поведенческа промяна при 6-7 годишни деца с трудности в приобщаването към училищна среда" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Любима Зонева

  Защитен дисертационен труд на тема "Интеграция на новите информационни и комуникационни технологии в технологичното обучение (прогимназиален период)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научен ръководител: проф. д-р Николай Божков.

 • Биляна Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Фразеологизми с опорни думи за „време” (като атмосферно състояние) в български и в английски – структурен анализ" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Иван Кочев.

 • Мария Чочова

  Защитен дисертационен труд на тема "Работническо представителство по чл. 7, ал. 2 и чл. 7а от Кодекса на труда" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Атанас Василев.

 • Фатме Демирова

  Защитен дисертационен труд на тема "Договорът за аутсорсинг в българското гражданско право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Божанка Неделчева.

 • Милена Янкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Връзки с медиите в корпоративната PR практика" в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки , научен ръководител: доц. д-р Асен Йосифов.

 • Надежда Борисова

  Защитен дисертационен труд на тема "Семантичен уеб - модели и приложения" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: доц. д-р Димитрина Полимирова, доц. д-р Елена Каращранова.

 • Маряна Кацарска

  Защитен дисертационен труд на тема "Учебно съдържание и модел за обучение в извънкласната работа по математика" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научни ръководители: доц. д-р Михаил Гаврилов, акад. проф. д.м.н. Стефан Додунеков, проф. д.н. Иван Мирчев.

 • Бояна Гъркова

  Защитен дисертационен труд на тема "Числено изследване на математически модели, описващи развитие на ракови заболявания" в професионално направление 4.5 Математика, научен ръководител: доц. д-р Михаил Колев.

 • Фатима Сапунджи

  Защитен дисертационен труд на тема "Математически и компютърни модели в лиганд-таргет взаимодействия" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: проф. д-р Патър Миланов, проф. д-р Невена Пенчева.

 • Марияна Шехова-Канелова

  Защитен дисертационен труд на тема "Модели за диагностициране на организационната култура на училището" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, научен ръководител: доц. д-рТраян Попкочев.

 • Емилия Тошева

  Защитен дисертационен труд на тема "Уеб-базирано кариерно образование в технологичното обучение" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Димитър Искрев.

 • Мирослав Стоилов

  Защитен дисертационен труд на тема "Оптимизиране на актьорската психотехника чрез куклено-театрална изразност (в обучението на студенти – бъдещи актьори)" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Златко Павлов.

 • Мая Младенова

  Защитен дисертационен труд на тема "Оптимизиране на словесната действеност чрез развиване на интонационна изразителност у студенти – бъдещи актьори" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Гергана Дянкова.

 • Виктория Чангалова

  Защитен дисертационен труд на тема "Словесно-изпълнителски интерпретации на басни за развитие на рефлексия у 9-10-годишните ученици" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Гергана Дянкова.

 • Атанаска Методиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Творчеството на Анна Баркова в литературния контекст на лагера и авангарда" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова - Панайотова.

 • Валентина Донева

  Защитен дисертационен труд на тема "Метапоетика на тайнственото в късните произведения на И. С. Тургенев" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова - Панайотова.