Александър Бойков

Защитен дисертационен труд на тема "Публично-частното партньорство като метод за осигуряване на качествени публични услуги" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова.