Анелия Далева

Защитен дисертационен труд на тема "Социо-културни влияния на туризма върху местните общности" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научни ръководители: проф. д.н. Ангел Ангелов и доц. д-р Мария Станкова.