Ани Атанасова

Защитен дисертационен труд на тема "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността на малките и средните предприятия" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Милена Филипова.