Ардиан Дурмиши

Защитен дисертационен труд на тема "Публичните финанси на Република Албания – от Западни Балкани до интеграция в Европейския съюз" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Десислава Стоилова.