Атанаска Чолакова

Защитен дисертационен труд на тема "Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: проф. д.ф.н. Валентин Канавров.