Атанаска Методиева

Защитен дисертационен труд на тема "Творчеството на Анна Баркова в литературния контекст на лагера и авангарда" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова - Панайотова.