Биляна Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Фразеологизми с опорни думи за „време” (като атмосферно състояние) в български и в английски – структурен анализ" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Иван Кочев.