Биляна Карадакова

Защитен дисертационен труд на тема "Девическите манастири в българските земи XVIII – началото на XX век " в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Валентин Китанов.