Деница Стефанова-Богданска

Защитен дисертационен труд на тема "Особености в управлението на работната заплата в мебелната промишленост" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Георги П. Георгиев.