Елица Чорбаджийска

Защитен дисертационен труд на тема "Нови електрокатализатори за биоелектрохимично получаване на водород" в професионално направление 4.2 Химически науки, научни ръководители: проф. д-р Марио Митов, д.н. Йолина Хубенова.