Емилия Тошева

Защитен дисертационен труд на тема "Уеб-базирано кариерно образование в технологичното обучение" в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., научен ръководител: доц. д-р Димитър Искрев.