Фатима Сапунджи

Защитен дисертационен труд на тема "Математически и компютърни модели в лиганд-таргет взаимодействия" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научни ръководители: проф. д-р Патър Миланов, проф. д-р Невена Пенчева.