Фатме Демирова

Защитен дисертационен труд на тема "Договорът за аутсорсинг в българското гражданско право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Божанка Неделчева.