Гергана Станоева

Защитен дисертационен труд на тема "Междуличностни отношения на работното място в сферата на хуманитарни и технически професии" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.