Христо Николов

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие и оценяване на компетенциите на учениците в обучението по волейбол" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Николай Цанков.