Ина Кочева

Защитен дисертационен труд на тема "Ръчни декоративно-текстилни техники след 60-те години на ХХ век" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: доц. д-р Здравка Лисийска.