Иванка Въсенска

Защитен дисертационен труд на тема "Управление привлекателността на туристическата дестинация" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.